Dowiedz się więcej o nas

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Historia

Schyłek wieku XIX i początek wieku XX to w Kościele czas rozwoju pobożności w duchu Najświętszej Rodziny. Dokumentem z dnia 20 VI 1892 roku Leon XIII zatwierdził Statuty Powszechnego Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. W roku 1928 Matka Laureta Lubowidzka, ówczesna Przełożona Generalna Sióstr Nazaretanek podjęła inicjatywę utworzenia przy Domu Macierzystym Zgromadzenia „Pobożnego Stowarzyszenia Świętej Rodziny”.

Statut

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Stowarzyszenie kieruje się własnymizasadami zawartymi w Statucie zatwierdzonym przez Radę Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.
Czym jest stowarzyszenie?

Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W praktyce stosujemy nazwę skróconą, czyli: Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny,
w skrócie SNR. 

Mówiąc o naszym Stowarzyszeniu (także mając na myśli poszczególne grupy lokalne) nie posługujemy się żadnymi innymi nazwami, by uniknąć nieporozumień i pomieszania z innymi podobnymi w nazwie grupami.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich
w misję Sióstr Nazaretanek. Jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny,
a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenie otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości
i misji Sióstr Nazaretanek. Nasze Zgromadzenie natomiast ma dzięki Stowarzyszeniu możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego
w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu nazaretańskiej misji apostolskiej.

Historia

Intencja Założycielki
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszka Siedliska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu od samego początku istnienia Zgromadzenia żywiła nadzieję włączenia osób świeckich w misję Sióstr. Dała temu praktyczny wyraz w pierwszych Konstytucjach Zgromadzenia z roku 1887. Znajdujemy tam następujący zapis: „Podobnie jak Pan Jezus, który jako Bóg wszechmocny nikogo wprawdzie do dokonania dzieła swego nie potrzebował, a jednak wybrał z ludzi tych, których powołał w tym dziele swoim, … tak też siostry wezmą do tego dzieła tych, których im Bóg powierzył, także osoby świeckie, które tworzyć będą Bractwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu”. (Konstytucje 1887, rozdz. XXI, & 1) W Archiwach Generalnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rzymie zachował się rękopis Konstytucji Bractwa.
1887
Kult Świętej Rodziny
Warto w tym miejscu nadmienić, że schyłek wieku XIX i początek wieku XX to w Kościele czas rozwoju pobożności w duchu Najświętszej Rodziny. Powstają liczne zgromadzenia oparte na duchowości Świętej Rodziny (min. także Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny). Papież Leon XIII, w Encyklice z dnia 14 VI 1892 roku wykazuje, że szczęcie rodzin i państwa zależy głównie od wychowania. Za wzór stawia Najświętszą Rodzinę. Czytamy w Encyklice: „Dlatego to Bóg Miłosierny, kiedy postanowił dokonać dzieła odkupienia, tak je urządził, że zaraz w początku jego przedstawił całemu światu wspaniały obraz rodziny w Przenajświętszej Rodzinie z Nazaretu, gdzie wszyscy mają przed oczami najdoskonalszy wzór wszelkich cnót domowych i świętości.” Wkrótce potem dokumentem z dnia 20 VI 1892 roku Leon XIII zatwierdził Statuty Powszechnego Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Stowarzyszenie to było ruchem ogólnokościelnym i nie należy go mylić z istniejącym przy naszym Zgromadzeniu Bractwie Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
1892
Kontynuacja idei Założycielki
Do idei włączenia osób świeckich w misję i charyzmat Sióstr Nazaretanek powrócono na Kapitułach Generalnych Zgromadzenia w roku 1925 i 1932. I tak kolejno w Dekretach Kapituły Generalnej z 1925 roku dużo miejsca poświęcono wychowaniu dzieci i młodzieży w szkołach i instytucjach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek. Za pomocne uznano przynależenie dzieci i młodzieży do różnych Stowarzyszeń religijnych. W tym miejscu jest mowa także o Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny. Z projektu „Statutu Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu” dowiadujemy się, że na tamtym etapie dziejów Stowarzyszenie adresowane było głównie do wychowanek szkół nazaretańskich.
1925 / 1932
Odpowiedź na wezwanie płynące z Kapituły
W 1978 Matka Generalna Medarda Synakowska zwróciła się z prośba o zatwierdzenie grupy przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Rzymie jako Ruchu dla uświęcenia rodzin. Odpowiedź z Vicariato di Roma z dnia 18 II 1981 wskazuje na już istniejące w Kościele Powszechne Stowarzyszenie Świętej Rodziny, założone przez Papieża Leona XIII. Z uwagi na identyczność przedstawionych celów zalecono, by zamiast tworzenia oddzielnego ruchu zaistniałą grupę włączyć raczej w już funkcjonujące w Kościele Powszechne Stowarzyszenie Świętej Rodziny. Niniejsza inicjatywa nie przyniosła jednak trwałych owoców. W roku 1985 w Prowincjach Amerykańskich Zgromadzenia opracowany został program dla Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Koordynował on pracę wszystkich zaistniałych przy domach Sióstr Nazaretanek grup zrzeszających osoby świeckie, zawierał wskazania formacyjne, organizacyjne, jak również warunki przynależności do Stowarzyszenia. W każdej Prowincji wyznaczona została Siostra Dyrektorka Stowarzyszenia. Program został ostatecznie zredagowany jako podręcznik „Wskazania dla Dyrektorek” i zatwierdzony na terenie Prowincji Amerykańskich w roku 1990. Na terenie Europy Stowarzyszenie formowało się w latach 1995 – 2000, najpierw we Francji, następnie także w Polsce. Podręcznik „Wskazania dla Dyrektorek” został przetłumaczony na język polski i dostosowany do potrzeb i możliwości Prowincji Polskich. Kolejne lata przyniosły intensywny rozwój grup Stowarzyszenia zaistniałych przy wielu domach zakonnych Sióstr Nazaretanek. Z roku na rok coraz więcej osób ( w tym całych rodzin) uczestniczy w regularnych spotkaniach formacyjnych w ciągu roku jak również w organizowanych rekolekcjach letnich.
1978
Decyzje XXI Kapituły Generalnej
Zagadnienie Stowarzyszenia i jego rozwoju zostało podjęte na kolejnej Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zauważono potrzebę większej koordynacji funkcjonowania Stowarzyszenia. Kapituła zaleciła, by Zarząd Generalny wyznaczył siostrę na Generalną Koordynatorkę Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Akta Kapituły, Zalecenie 2). Zalecenie to zostało wypełnione i wprowadzone z życie przez Siostrę Janice Fulmer, Przełożoną Generalną i jej Radę. Generalna Koordynatorka przedstawia sprawy Stowarzyszenia na dorocznych spotkaniach Zarządu Generalnego z Przełożonymi Prowincjalnymi. Pozostaje w kontakcie z Dyrektorkami Stowarzyszenia w poszczególnych Prowincjach i koordynuje ich prace.
2001
Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Dyrektorek Stowarzyszenia i Sióstr zaangażowanych w misje
W październiku 2007 roku w Żdżarach, w Polsce, odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Dyrektorek Stowarzyszenia i Sióstr zaangażowanych w misje. Zebrane siostry miały możliwość zapoznać się z pełnym obrazem sytuacji Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy, jak również zaplanować jego dalszy rozwój na poziomie całego Zgromadzenia. W obecnych Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Prawo Miłości, Konstytucje zatwierdzone przez Kongregację ds. Życia Konsekrowanego, Prot.n. 37-2/2001 z dnia 22 marca, 2002) znajduje się zapis traktujący o istniejącym przy Zgromadzeniu Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny. W paragrafie 5.4 Prawa Miłości czytamy: „Rozumiejąc, że święte i zdrowe rodziny są zaczynem przemiany i nawrócenia świata, w naszym apostolstwie oddajemy siebie i wykorzystujemy nasze możliwości dla promowania wartości życia rodzinnego. Opowiadamy się po stronie pokrzywdzonych i słabych, potępiamy wszelkie formy niesprawiedliwości, które niszczą jedność i świętość życia rodzinnego.” Statut 5.4.8 precyzuje: „Każda prowincja/region organizuje Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny. Jego członkowie uczestniczą w dobrach duchowych, misji i apostolacie Zgromadzenia. Przez poznanie nazaretańskiego dziedzictwa mają możliwość pogłębienia relacji z Bogiem i świadomego włączenia się w misję Kościoła. Dyrektywy w tej sprawie są określane na poziomie prowincji/regionu.”
2007
Zatwierdzenie Statutów Stowarzyszenia
W posiedzeniu Rady Generalnej dniu 7 listopada 2008 Zarząd Generalny zatwierdził Statuty Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Statuty zostały opracowane przez Generalna Koordynatorkę Stowarzyszenia, przy współpracy z Prowincjalnymi Dyrektorkami Stowarzyszenia oraz pod kierunkiem kompetentnych Prawników Kanonicznych. Dekretem Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego z dnia 13 grudnia 2008 Statuty Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny otrzymały aprobatę Stolicy Świętej.
2008

Statut

§ 1 Nazwa

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w dalszej części dokumentu określane jako Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny (SNR), jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Stowarzyszenie kieruje się własnymi zasadami zawartymi w niniejszym Statucie zatwierdzonym przez Radę Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.

§ 2 Misja

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia, dając im możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji tegoż Zgromadzenia. Jemu samemu stwarza możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu swej misji apostolskiej.

 

§ 3 Siedziba

Główną siedzibą SNR jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zlokalizowanym przy via Nazareth, 400, Roma, Italia. SNR z funkcjonuje we wszystkich Prowincjach i posiada swoje siedziby przy odpowiednich Domach Prowincjalnych Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

§ 4 Członkowstwo

Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny oraz pełnoletnie osoby indywidualne, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym (od roku do dwóch lat). Przyjęcia dokonuje Prowincjalna Dyrektorka SNR na pisemną prośbę kandydata zatwierdzoną wcześniej przez Przełożoną Prowincjalną. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek braku kontaktu ze Stowarzyszeniem, który poważnie się przeciąga, a także nieuzasadnionej przedłużającej się nieobecności w życiu Stowarzyszenia. Prowincjalna Dyrektorka SNR po konsultacji z Przełożoną Prowincjalną oraz po podjętych próbach zaradzenia zaistniałej sytuacji skreśla daną osobę z listy członków, jeśli nieaktywność członka trwa dłużej niż dwa lata. Następnie przesyła danej osobie odpowiednie zawiadomienie. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wydalony, jeśli przemawiają za tym bardzo poważne racje. Decyzję podejmuje Przełożona Prowincjalna na wniosek Prowincjalnej Dyrektorki SNR. Racją taką może być działalność lub postawa godząca w dobro Kościoła, misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu lub samego Stowarzyszenia. Członek może w dowolnym czasie zrezygnować z przynależności do Stowarzyszenia, o czym powiadamia na piśmie Prowincjalną Dyrektorkę SNR.

§ 5 Apostolat

Pierwszym celem apostolskim będzie dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zadaniem członka Stowarzyszenia będzie oddawanie szczególnej czci Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa do Niej. Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Apostolat członka Stowarzyszenia może się realizować także poprzez zorganizowane formy uczestnictwa w misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na rzecz szerzenia Królestwa Bożej Miłości na miarę osobistych możliwości i posiadanych talentów.

§ 6 Formacja

Formacja ma za cel zaszczepiać w członkach Stowarzyszenia głęboką wdzięczność za dar Bożej Miłości względem nich i osobiste powołanie. Stawia Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór dla kształtowania życia rodzinnego. Zmierza do umocnienia członków Stowarzyszenia na drodze wzrastania ku świętości zgodnie z powołaniem wynikającym z chrztu, pobudza do wdzięczności za dar życia w małżeństwie i rodzinie oraz uczy odpowiedzialnego podejmowania obowiązków względem swojej rodziny i Kościoła, rodziny Dzieci Bożych. Program formacyjny Stowarzyszenia, zatwierdzony przez Zarząd Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, realizowany jest według szczegółowych wytycznych zawartych w Podręczniku dla Dyrektorek SNR. Obejmuje następujące etapy:
1. Etap wstępny o charakterze informacyjno-zapoznawczym;
2. Formacja wstępna kandydatów;
3. Formacja stała członków. 
Każdy członek Stowarzyszenia jest osobiście odpowiedzialny za aktywny udział w programie formacyjnym Stowarzyszenia.

§ 7 Zarządzanie

Generalna Koordynatorka SNR
Ponieważ SNR jest jedną z form realizacji charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, jako taka podlega Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Zarząd Generalny Zgromadzenia wyznacza i odwołuje Generalną Koordynatorkę Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny i jej zleca zadania związane z życiem i funkcjonowaniem SNR. Funkcją Generalnej Koordynatorki SNR może pełnić Siostra mająca odpowiednie przygotowanie teologiczne i praktyczne oraz znajomość spraw Kościoła. Jej zadaniem jest być w stałym kontakcie z Zarządem Generalnym Zgromadzenia i koordynować pracę Prowincjalnych Dyrektorek Stowarzyszenia.

Dyrektorka Prowincjalna SNR
Siostrę do pełnienia funkcji Prowincjalnej Dyrektorki SNR wyznacza i odwołuje Zarząd Prowincjalny danej Prowincji Zgromadzenia. Prowincjalna Dyrektorka Stowarzyszenia pozostaje w stałym kontakcie z Generalną Koordynatorka SNR, jak również z Przełożoną Prowincjalną oraz koordynuje pracę Sióstr Odpowiedzialnych za lokalne grupy Stowarzyszenia.

Siostra Odpowiedzialna za lokalną grupę SNR
Siostra Odpowiedzialna współpracuje ściśle z Prowincjalną Dyrektorką SNR i pomaga jej w wypełnianiu zadań względem Stowarzyszenia. Siostrę Odpowiedzialną powołuje i odwołuje Zarząd Prowincjalny na wniosek Prowincjalnej Dyrektorki SNR.

Reprezentanci Stowarzyszonych
Do współpracy w koordynowaniu prac Stowarzyszenia i ponoszenia odpowiedzialności z tym związanej zaproszeni są wszyscy jego członkowie. Ich reprezentanci, w porozumieniu z poszczególnymi Siostrami odpowiedzialnymi za Stowarzyszenie, zajmować się będą współorganizowaniem spotkań, realizacją inicjatyw formacyjnych i ewangelizujących, jak i pozyskiwaniem środków na działalność grup Stowarzyszenia. W każdej grupie lokalnej, spośród członków z co najmniej pięcioletnim stażem członkostwa wybrany będzie przewodniczący cieszący się szacunkiem i zaufaniem grupy. Przewodniczący/ca będzie reprezentować swoją grupę oraz wspomagać jej działalność. Gdyby okazało się to pożyteczne, w porozumieniu z Siostrą Odpowiedzialną, możliwe jest wskazanie innych osób tworzących wówczas radę grupy.

Gdzie zachodzi taka potrzeba organizowane są także rady Stowarzyszenia na poziomie prowincjalnym, do których należy kilku członków odznaczających się szacunkiem i zaufaniem grup lokalnych. Wyboru rady należy dokonywać raz na dwa lata podczas okresowych spotkań grup Prowincji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może nastąpić powtórzenie kadencji danej rady.

§ 8 Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nie posiada żadnych dóbr ani regularnych dochodów. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w swoim budżecie zapewnia środki na formacyjną działalność Stowarzyszenia na poziomie generalnym, prowincjalnym i wspólnot lokalnych. Wszystkie inne potrzeby związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia pokrywane przez członków Stowarzyszenia. Środki pochodzą z indywidualnych ofiar lub działalności wynikającej z osobnych inicjatyw poszczególnych grup. Gdyby taka działalność była podjęta, zaleca się powierzenie któremuś z członków grupy funkcji skarbnika. Będzie on proszony o przygotowanie informacji o prowadzonej działalności i uzyskanych tą drogą środkach finansowych. Swoje sprawozdanie skarbnik przedstawi Siostrze Odpowiedzialnej za daną grupę.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Prowincja Krakowska

Copyright 2021 – Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny Prowincja Krakowska | Autor: Mateusz Sowa